ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 101 หมู่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110

งานวิชาการ 0847427699


โทร. 043-267223 โทรสาร. 043-267165