พันธกิจ (Mission)

เข้าถึง  เข้าใจ ให้โอกาสและสิทธิเด็กด้อยโอกาสทุกคนให้ได้รับการพัฒนา เข้าถึงการบริการ     ทางการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการมีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา

Top