เป้าประสงค์ (Objective)

  1. เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสในการพัฒนาและรับบริการทางการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี  ตามสิทธิอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
  2. นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาและรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทั้งทางร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา เป็นบุคคล….การเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม
  3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  4. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรสู่การเป็นครูมืออาชีพ โดยนำคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้
  5. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีสื่อโสตเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
Top