วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 มุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นคนดี  มีความสามารถ  มีความสุข  มีคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ  ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Top